Navigatie

Algemene voorwaarden Officetopper

Artikel 1. Algemeen

In de onderhavige algemene voorwaarden (hierna te noemen: de “Algemene Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

 • - Officetopper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Interior Design Concepts B.V., tevens handelend onder de naam Officetopper.com, statutair gevestigd te Etten-Leur, kantoorhoudende aan de Baileybrugweg 9 te (4941 TB) Raamsdonksveer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20122327;
 • - Koper: degene of de partij met wie Officetopper een overeenkomst sluit;
 • - Partijen: Officetopper en de Koper gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1       De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Officetopper en de Koper, met inbegrip van eventuele vervolg- en/of nieuwe overeenkomsten, tenzij Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

2.2       Indien Partijen beide verwijzen naar hun eigen algemene voorwaarden, dan zijn enkel de Algemene Voorwaarden van Officetopper van toepassing. Officetopper wijst de algemene voorwaarden van de Koper uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1       Alle offertes van Officetopper zijn vrijblijvend, waarbij tussentijdse prijswijzigingen of andere wijzigingen inzake de bestelling zijn voorbehouden.

3.2       Een door Officetopper verstrekte offerte is slechts geldig voor de daarop vermelde termijn, tenzij Officetopper schriftelijk uitdrukkelijk anders heeft aangegeven. Bij het ontbreken van een termijn wordt de offerte geacht slechts geldig te zijn dertig (30) dagen na datum van die offerte.

3.3       De overeenkomst tussen Officetopper en de Koper komt tot stand op het moment dat de Koper het aanbod of de offerte van Officetopper aanvaardt. Wanneer de aanvaarding van de Koper op wezenlijke punten afwijkt van het aanbod of de offerte van Officetopper komt de overeenkomst pas eerst tot stand indien Officetopper daarmee schriftelijk uitdrukkelijk heeft ingestemd.

3.4       De Algemene Voorwaarden zijn voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de koper ter hand gesteld. In dat geval zijn de Algemene Voorwaarden schriftelijk of via elektronische weg door Officetopper aan de Koper ter beschikking gesteld, waarbij in het laatstelijk benoemde geval de Koper de mogelijkheid heeft gehad om de Algemene Voorwaarden te kunnen opslaan of uitprinten. Indien de zojuist genoemde terbeschikkingstelling niet mogelijk is, zal Officetopper op eerste verzoek van de Koper aangeven waar en/of op welke andere wijze de Koper van de Algemene Voorwaarden kan kennisnemen.

Artikel 4. Verplichtingen Koper

4.1       De Koper zal op verzoek van Officetopper alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover Officetopper deze nodig heeft om de overeenkomst naar behoren na te komen.

4.2       De Koper zal zich inspannen om de medewerking te verlenen die nodig is om de overeenkomst naar behoren na te komen alsmede om eventuele overlast die zij kan ondervinden van de werkzaamheden van Officetopper zo veel mogelijk te beperken.

Artikel 5. Prijs

5.1       Alle door Officetopper gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s (EUR), exclusief BTW en exclusief leveringskosten en/of montagekosten.

5.2       Speciale aanbiedingen van Officetopper zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals bij de aanbieding staat vermeld.

5.3       Bij een discrepantie tussen de winkelprijs en webwinkelprijs van Officetopper gelden ten aanzien van de artikelen die zijn gekocht in de winkel de winkelprijs en ten aanzien van de artikelen die zijn gekocht in de webwinkel de webwinkelprijs.

5.4       Officetopper behoudt zich het recht voor om de prijs te wijzigen indien de aangegeven prijs incorrect blijkt. Officetopper zal een dergelijke wijziging schriftelijk aan de Koper berichten. De Koper wordt geacht met de aldus medegedeelde prijs in te stemmen indien de Koper niet binnen zeven (7) werkdagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de prijsverhoging of indien de Koper de nadien geleverde artikelen in gebruik neemt. In het geval dat de Koper bezwaar heeft tegen de prijswijziging, heeft de Koper het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Betaling

6.1       Bestelde artikelen dienen door de Koper voorafgaand aan de bestelling te worden betaald, tenzij Officetopper schriftelijk uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.

6.2       Indien met Officetopper betaling in termijnen is overeengekomen, dienen de facturen van Officetopper binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden betaald.

6.3       Indien facturen niet binnen de gestelde termijn zijn betaald, behoudt Officetopper zich het recht voor om na een eerste aanmaning de wettelijke (handels)rente bij de Koper in rekening te brengen, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten die bij niet-consumenten worden gefixeerd op een bedrag ad 15% van de hoofdsom.

6.4       Het is de Koper niet toegestaan om zijn vorderingen op Officetopper met een schuld aan Officetopper te verrekenen, tenzij Officetopper daarmee schriftelijk uitdrukkelijk heeft ingestemd.

Artikel 7. Levering

7.1       Niettegenstaande dat Officetopper zich inspant om de artikelen op de overeengekomen datum of het overeengekomen tijdstip aan de Koper te leveren, zijn de door Officetopper gehanteerde leveringstermijn indicatief en in geen geval te beschouwen als fatale termijnen. Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, kan de leveringsdatum of het tijdstip van levering afwijken van de overeenkomst. Het vorenstaande geldt onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht.

7.2       Officetopper behoudt zich het recht voor om artikelen in delen te leveren.

Artikel 8. Risico-overgang

8.1       Het risico van verlies, beschadiging en/of waardevermindering van de bij Officetopper bestelde artikelen gaat over op de Koper op het moment van levering. Het feit dat de desbetreffende artikelen nog nader dienen te worden gemonteerd, doet aan het vorenstaande niet af. Indien bij de levering dan wel de montage schade ontstaat, is Officetopper daarvoor slechts aansprakelijk voor zover dit blijkt uit de Algemene Voorwaarden.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1       Officetopper behoudt zich de eigendom voor van alle aan de Koper geleverde artikelen zolang de Koper niet volledig heeft voldaan aan diens betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, daaronder mede begrepen: betaling van de koopsom en betaling van mogelijke rente, incassokosten, leveringskosten, montagekosten en vergoedingen.

9.2       De Koper is verplicht om de door Officetopper onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde artikelen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Officetopper te bewaren.

9.3       De Koper is verplicht om Officetopper onverwijld te berichten indien er derdenbeslag is gelegd op de onder eigendomsvoorbehoud door Officetopper geleverde artikelen.

Artikel 10. Klachtplicht en vervaltermijn

10.1      De Koper kan op een gebrek in de prestatie geen beroep doen als hij daarover niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Officetopper heeft geklaagd. Betreft de Koper een consument dan dient de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking te geschieden, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig is.

10.2      Officetopper dient door de Koper te worden in staat gesteld om de door de Koper ingediende klachten te controleren.

10.3      Indien de door de Koper ingediende klacht naar het oordeel van Officetopper juist is en het desbetreffende artikel aan Officetopper is geretourneerd, zal Officetopper naar eigen goeddunken aan de Koper het ontbrekende afleveren, het geleverde artikel herstellen, het geleverde artikel vervangen óf een vergoeding betalen tot maximaal de factuurwaarde van het desbetreffende artikel. Betreft de Koper een consument dan is de voornoemde keuze voorbehouden aan de keuze van de Koper, tenzij herstel of vervanging onmogelijk is of niet van Officetopper kan worden gevergd.

10.4      Bij ontvangst van het product, dient Koper het product te controleren op schade. Indien het product beschadigd blijkt, dient Koper de schade schriftelijk op de dag van levering te melden bij Officetopper. Hierbij is het van belang dat Koper het product nog niet gemonteerd heeft, en een foto van het verpakkingsmateriaal meestuurt. Een melding van schade nadat het product door Koper gemonteerd is, kan Officetopper niet in behandeling nemen.

Artikel 11. Bedenktijd

11.1     Betreft de Koper een consument en heeft de Koper één of meerdere artikelen gekocht via de webshop van Officetopper, dan heeft de Koper gedurende de bedenktijd van veertien (14) dagen het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden, tenzij uit de wet anders voortvloeit. Officetopper vergoedt alsdan aan de Koper alle van de Koper ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten maar exclusief de montagekosten. Daarbij behoudt Officetopper zich het recht voor om het te betalen bedrag te verrekenen met een eventuele waardevermindering die is toe te rekenen aan de Koper.

11.2      De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het desbetreffende artikel of de desbetreffende artikelen.

11.3      De bedenktijd zoals bedoeld in het voorgaande lid gaat in op:

 • - de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel of de artikelen heeft ontvangen;
 • - de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste artikel heeft ontvangen, indien de Koper in eenzelfde bestelling meerdere artikelen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
 • - de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een artikel bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
 • - de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste artikel heeft ontvangen voor de overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van artikelen gedurende een bepaalde periode;

11.4     Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met de reeds geleverde artikelen. De Koper zal het artikel slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het artikel vast te stellen. De maatstaf die daarbij wordt gehanteerd, is dat de Koper het artikel enkel mag inspecteren en gebruiken zoals de Koper dat ook in een winkel had mogen doen.

11.5      De Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van het artikel indien de Koper zich niet houdt aan het voorgaande lid.

11.6      Indien de Koper gebruik maakt het herroepingsrecht zal de Koper het artikel of de artikelen met alle geleverde toebehoren en, voor zover redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Officetopper retourneren.

11.7      De koper heeft geen recht van herroeping indien het artikel een op maat gemaakt artikel betreft of duidelijk specifiek voor de Koper is bestemd.

Artikel 12. Montage

12.1      Officetopper bepaalt de wijze waarop een eventuele montage plaatsvindt en welke medewerker(s) de werkzaamheden uitvoert of uitvoeren. Met betrekking tot de dag en het tijdstip van de montage treden Partijen nader in overleg.

Artikel 13. Overmacht

13.1     Indien Officetopper in verband met overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt gehinderd de overeenkomst (verder) na te komen, is Officetopper gerechtigd de Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het vorenstaande geldt onverminderd het recht van Officetopper op betaling door de Koper ten aanzien van de reeds door Officetopper geleverde artikelen en/of verrichte werkzaamheden. Daarnaast is Officetopper in het geval van overmacht gerechtigd om de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

13.2     Onder overmacht zoals bedoeld in het voorgaande lid wordt de situatie bedoeld waarbij Officetopper door een van buitenaf komende omstandigheid die niet aan de schuld van Officetopper te wijten is, wordt verhinderd om de overeenkomst naar behoren na te komen. Onder een van buitenaf komende omstandigheid wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan: een belemmering door derden, een belemmering in verband met weersomstandigheden, een belemmering in verband met het verlies of een beschadiging van de door Officetopper geleverde artikelen bij het transport daarvan, een belemmering in verband met een niet of niet tijdige levering van artikelen door leveranciers van Officetopper, een belemmering in verband met brand, storingen en ongevallen in het bedrijf, en een belemmering in de middelen van vervoer van Officetopper of een door Officetopper aangewezen vervoerder.

Artikel 14. Ontbinding en opschorting

14.1      Wanneer de Koper is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst heeft Officetopper zonder rechterlijke tussenkomst te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden. Officetopper heeft daarnaast het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:

 • - het faillissement van Koper wordt aangevraagd of de Koper in staat van faillissement wordt verklaard;
 • - de Koper surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
 • - op de Koper de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
 • - er beslag op of onder (een deel van) het vermogen van de Koper wordt gelegd;
 • - de Koper komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden;
 • - Officetopper door overmacht niet meer in staat is om de overeenkomst naar behoren uit te voeren, een en ander zoals bedoeld in het vorige artikel.

14.2      Wanneer de Koper is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst heeft Officetopper te allen tijde het recht om haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. In dat geval behoudt Officetopper haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1      Behoudens opzet en grove schuld, is Officetopper ten aanzien van niet-consumenten op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die is ontstaan tengevolge van de door Officetopper geleverde artikelen, door tekortkomingen van Officetopper in de nakoming van de overeenkomst of doordat Officetopper enige andere verplichtingen jegens de Koper heeft geschonden.

15.2     Mocht Officetopper ondanks het voorgaande lid toch aansprakelijk worden geacht, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade van de Koper en tot vergoeding van maximaal het desbetreffende factuurbedrag, exclusief BTW. Officetopper is in dat geval dus niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval wordt verstaan: gevolgschade, vertragingsschade, aanvullende schade of gederfde winst.

15.3     Betreft de Koper een consument dan is Officetopper, voor zover uit de wet niet anders blijkt, enkel aansprakelijk voor schade die is ontstaan wegens een aan Officetopper toerekenbare tekortkoming of voor schade die is ontstaan door opzet of grove schuld van Officetopper.

Artikel 16. Garantie

16.1      Indien niet anders staat vermeld, geldt voor alle door Officetopper geleverde artikelen die een of meerdere gebreken vertonen een garantietermijn van één (1) jaar. De garantie omvat de mogelijkheid om gedurende de voornoemde termijn het desbetreffende artikel op vertoon van het aankoopbewijs, naar het oordeel van Officetopper, door Officetopper te laten vervangen of herstellen. Alle eventueel vervangen onderdelen worden daarbij eigendom van Officetopper.

16.2      De garantie vervalt indien de gebreken in het geleverde artikel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van handelingen van de Koper.

16.3      De garantie geldt niet gedurende de periode dat de Koper niet, niet geheel dan wel niet tijdig zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.

16.4     Officetopper verschaft geen garantie voor alle door Officetopper geleverde tweedehands c.q. gebruikte artikelen.

Artikel 17. Overig

17.1     De Koper is niet gerechtigd om diens rechten of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Officetopper. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW.

17.2      Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de andere bepalingen in de Algemene Voorwaarden evenwel volledig van toepassing.

17.3      Wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst zijn slechts dan rechtsgeldig indien Partijen daarmee schriftelijk uitdrukkelijk hebben ingestemd.

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze

18.1      Op alle tussen Officetopper en de Koper gesloten overeenkomsten en eventueel daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2      Bij eventuele geschillen tussen Officetopper en de Koper is uitsluitend de rechtbank Zeeland-West-Brabant bevoegd.

 

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.